การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อบต.พุสวรรค์

 การจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge  Management) 


องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์      เพื่อให้การรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ การถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ให้สามารถนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดสม่ำเสมอ ประกอบกับเพื่อให้มีคณะกรรมการที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 คู่มือความปลอดภัย สำนักงานปลัด
2 ทะเบียนประวัติ สำนักงานปลัด
3 คู่มือบำเหน็จบำนาญ สำนักงานปลัด
4 คู่มือประชาชน สำนักงานปลัด
5 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อบต.พุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล