ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์บทความศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการประจำเดือนสิงหาคม65 นักวิเคราะห์ 10
2 รายชื่อผู้สูงอายุที่ต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นักวิเคราะห์ 17
3 มติ ครม.อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ นักวิเคราะห์ 23
4 บัญชีรายชื่อราษฎรผู้ได้รับการสำรวจการใช้ที่ดิน นักวิเคราะห์ 31
5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนัำ ตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 27
6 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะต่อ ประธานสภา อบต.พุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 19
7 รายงานผลการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะต่อนายก อบต.พุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 14
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะ นักวิเคราะห์ 23
9 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 นักวิเคราะห์ 15
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขออนุญาติก่อสร้าง/ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ นักวิเคราะห์ 14
11 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขออนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นักวิเคราะห์ 18
12 ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนโควิด-19 นักวิเคราะห์ 18
13 ประกาศรายงานผลการใช้ขู้มูลด้านพลังงานปี64 นักวิเคราะห์ 19
14 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน นักวิเคราะห์ 16
15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอิ่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ นักวิเคราะห์ 17
16 แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(พ.ศ.2566-2570) นักวิเคราะห์ 23
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤษภาคม 2565 นักวิเคราะห์ 29
18 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นักวิเคราะห์ 17
19 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิเคราะห์ 13
20 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12
21 ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัด 21
22 ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 107
23 ประกาศแผนการดำเนินงานการสำรวจจำนวนสัตว์ สำนักงานปลัด 19
24 ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ อบต.พุสวรรค์ 40
25 ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตก่อสร้าง ริ้อถอน ดัดแปลง อาคาร ตามพระร่าชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นักวิเคราะห์ 30
26 ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 นักวิเคราะห์ 32
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 59
28 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 39
29 ประกาศขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นักวิชาการพัสดุ 43
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิเคราะห์ 54

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873