ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) ธุรการ 14
2 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ธุรการ 14
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ธุรการ 22
4 กำหนดพานิชยกิจที่ผู้ประกอบพานิชยกิจต้องจดทะเบียนและพานิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ พ.ศ. ๒๕๖๗ ธุรการ 34
5 เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชนืที่ดินของผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี(แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพขรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐) ธุรการ 26
6 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายเขตทางหลวงท้องถิ่น ธุรการ 29
7 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ธุรการ 31
8 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาสกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดค่าทดแทนอันเกิดจากความเสียหาย หรือเสื่อมสิทธิให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ธุรการ 30
9 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้าง/ติดตั้งป้าย นักวิเคราะห์ 37
10 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ธุรการ 51
11 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายก นักวิเคราะห์ 77
12 ประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ธุรการ 70
13 ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจออนไลน์ SDG "SDG Online Survey" ธุรการ 333
14 ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอสวีพี(HPV)) ธุรการ 916
15 PM 2.5 คืออะไร ธุรการ 15
16 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ 59
17 การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม นักวิเคราะห์ 58
18 ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจส่งประวัติเพื่อพิจารณาคัดเลือก เป็น " ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ธุรการ 175
19 แก้ไขเพิ่มเติมคู่มืองานบริการประชาชน ตามพ.ร.บ.การปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ธุรการ 351
20 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 144

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
QR Code
อบต.พุสวรรค์ 

ลิขสิทธิ์ © 2557 -2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3247-3873

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล