ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 31
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 17
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 16
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทถนนเชื่อมบล็อกระบายน้ำ สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ หมู่ที่ี 1 บ้านพุสวรรค์ กองคลัง 170
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบล๊็อกระบายน้ำเหสริมเหล็ก สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ กองคลัง 89
6 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 128
7 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 1 สำนักงานปลัด 111
8 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 154
9 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองคลัง 139
10 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองคลัง 105
11 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ปปช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว กองคลัง 127
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางแลการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว กองคลัง 173
13 โครงการดาดคอนกรีตคลองพร้อมก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโฑรง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง 247
14 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระสังข์ หมู่ที่ 1 บ้านพุสวรรค์ กองคลัง 246
15 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว ต่อโด่จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 6 บ้านในคลอง กองคลัง 242
16 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 204
17 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร จุด 1 พร้อมขุดลอกล่องน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 169
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางราม เวชสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง กองคลัง 155
19 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง กองคลัง 126
20 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ตำบลพุสวรรค์ กองคลัง 318
21 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบ สถ.ศพด.3 ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมปารปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และแก้ไขเพิ่มเติม กองคลัง 194
22 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกับอาคารเอนกประสงค์ กองคลัง 111
23 ประกาศประมูลโครงการประปาผิวดิน สำนักงานปลัด 271
24 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 กองคลัง 132
25 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามโพรง กองคลัง 275
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนากวย ซอยบ้านนายลำยอง ผูกศิริ ช่วงที่ 3 กองคลัง 274
27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านพุสวรรค์ ซอยขรัวโต ต่อจากบริเวณบ้านนายสำราญ ทองจีน ถึงบริเวณไร่นายณัฐพล ศรีจันทร์ กองคลัง 291
28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและพื้นหินขัดสำนักงาน กองคลัง 274
29 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากอ่างห้วยระหาร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 1073
30 โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 1 หลัง กองคลัง 243

หน้า 1 จาก 2