ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พุสวรรค์


กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 28
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 22
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 52
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบอมข่อย หมู่ 1 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 12
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยรากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางปล่อง หมู่ 2 ตำบลพุสวรรค์ นักวิชาการพัสดุ 8
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 26
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 24
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบล็อกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทถนนเชื่อมบล็อกระบายน้ำ สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ หมู่ที่ี 1 บ้านพุสวรรค์ กองคลัง 200
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบล๊็อกระบายน้ำเหสริมเหล็ก สายบ้านนางเรือน แย้มกล่ำ กองคลัง 105
13 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 147
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 1 สำนักงานปลัด 119
15 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 163
16 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองคลัง 161
17 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองคลัง 120
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ปปช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว กองคลัง 142
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางแลการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพุสวรรค์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว กองคลัง 199
20 โครงการดาดคอนกรีตคลองพร้อมก่อสร้างบล๊อกระบายน้ำเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโฑรง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กองคลัง 261
21 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยกระสังข์ หมู่ที่ 1 บ้านพุสวรรค์ กองคลัง 279
22 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ PVC Ø 6 นิ้ว ต่อโด่จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 6 บ้านในคลอง กองคลัง 303
23 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร จุดที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 210
24 โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร จุด 1 พร้อมขุดลอกล่องน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง กองคลัง 179
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางราม เวชสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง กองคลัง 166
26 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง กองคลัง 137
27 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 6 ตำบลพุสวรรค์ กองคลัง 327
28 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน แบบ สถ.ศพด.3 ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมปารปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และแก้ไขเพิ่มเติม กองคลัง 202
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกับอาคารเอนกประสงค์ กองคลัง 123
30 ประกาศประมูลโครงการประปาผิวดิน สำนักงานปลัด 278

หน้า 1 จาก 2