ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองช่าง อบต.พุสวรรค์

นายณัฐพล  แซ่ตั๊ง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานก่อสร้าง
 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
นางสาวกัลยารัตน์  เอี่ยมสง่า
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
- ว่าง -
นายช่างโยธา


งานสาธารณูปโภค

นายสุทธิพงษ์  ผูกศิริ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายพีรเดช  นาคขำ
พนักงานผลิตน้ำประปา