ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองคลัง อบต.พุสวรรค์
นางนัฐวรรณ  สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
งานการเงินและบัญชี
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
นางปราณี  สินสมุทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑาภรณ์  ใจอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
นางชญานันท์  หนูน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าพนักงานพัสดุ
alt

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

นางสายชล   แม้นเมฆ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางทองหยิบ  หมื่นหาญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้alt    alt   alt   alt