ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ข้อมูลอื่น ๆ อบต.พุสวรรค์

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
     alt  ทรัพยากรดิน เนื้อที่ในตำบลพุสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่เกษตรกรรม สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน และลูกรังบริเวณที่ราบสลับเชิงเขา
     alt  ทรัพยากรน้ำ  มีแม่น้ำแม่ประจันต์ไหลผ่าน
     alt  ทรัพยากรป่าไม้  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน
     alt  แร่ดินขาว
alt

มวลชนจัดตั้ง


     alt  อสม. 6  หมู่บ้าน   58  คน
     alt  สมาชิก อปพร. 1  ชุด   30  คน
     alt  ลูกเสือชาวบ้าน 2  รุ่น 150  คน
     alt  ไทยอาสาป้องกันชาติ 2  รุ่น 100  คน

alt

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล
     alt  อุทธยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
alt

ฝ่ายการเมือง
     alt  คณะผู้บริหาร  จำนวน  4  คน
     alt  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์  จำนวน  11  คน
alt

ฝ่ายประจำ
     alt  จำนวนบุคลากร  จำนวน  28  คน  โดยแบ่งโครงสร้างเป็น  5  ส่วนราชการ


          alt  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 10  คน
          alt  กองคลัง 7  คน
          alt  กองช่าง 4  คน
          alt  กองสวัสดิการสังคม 3  คน
          alt  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5  คน
alt    alt   alt   alt