สภาพทั่วไป อบต.พุสวรรค์

ที่ตั้ง
      ตำบลพุสวรรค์ เป็นตำบลๆ หนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย ตำบลสองพี่น้อง ตำบลแก่งกระจาน ตำบลวังจันทร์ ตำบลพุสวรรค์ ตำบลป่าเด็ง และตำบลห้วยแม่เพรียง องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน ประมาณ 21 กิโลเมตร


อาณาเขต


       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจานเนื้อที่
     ตำบลพุสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 36,000 ไร่ หรือคิดเป็น 57.68 ตารางกิโลเมตร


ภูมิประเทศ
      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับกับภูเขาเป็นบางส่วน โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกซึ่งติดต่อ กับตำบลแก่งกระจานจะมีภูเขาเป็นส่วนใหญ่ มีลำห้วยแม่ประจันต์ไหลผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 และไหลผ่านหมู่ที่ 3 ไหลไปถึงหมู่ที่ 2 บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ ทำให้แยกพื้นที่ของตำบลออกเป็นสองฝั่ง


จำนวนหมู่บ้าน
      จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.พุสวรรค์มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน


ประชากร
      ปัจจุบันตำบลพุสวรรค์ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,547 คน แยกเป็นชาย 1,777 คน หญิง 1,772 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 58.32 คน/ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งรายละเอียดของหมู่บ้าน ดังนี้

 


ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ชาย หญิง ครัวเรือน
       หมู่ที่ 1 บ้านพุสวรรค์ 552 295 257 265
       หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 327 166 161 152
       หมู่ที่ 3 บ้านมะขามโพรง 1,044 502 542 373
       หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกวางจริง 680 434 445 355
       หมู่ที่ 5 บ้านนากวย 474 240 234  158
       หมู่ที่ 6 บ้านในคลอง 270 138 132 87


**ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 

 

       

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese