ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.พุสวรรค์

นายณัฐพล  แซ่ตั๊ง
หัวหน้าสำนักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป
 
งานนโยบายและแผน

นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 

นายจำลอง  บุตรจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสาวบุญนำ  สดใส
เจ้าพนักงานธุรการ
   

นายอรุณ  กลิ่นอุบล
พนักงานขับรถยนต์
   

นางสาวประภาพร ดีเด่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นางสาวสายลม  ใยหยวกตาฟัก
แม่บ้าน
   
นายสละ  เทศอ้น
คนงาน
   งานกฏหมายและคดี
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธนาวินท์ ปิ่นสุภา
นิติกร
ปฏิบัติการ
 

พ.จ.อ.ไพฑูรย์  ร้อยแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

alt    alt   alt   alt