ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.พุสวรรค์

นางสาววีณา  เอี่ยมสอาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)นางสาววีณา  เอี่ยมสอาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

alt
นางสุกัญญา  ตาลลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวบัณฑิตา  สดใส
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน