ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์นายชูศรี  หนูน้อย
ประธานสภาอบต.พุสวรรค์
สมาชิกสภาอบต.
นายเยื้อง  หนูน้อย
รองประธานสภา อบต.
 
นายอุทัย  อินแดง
เลขานุการสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์
สมาชิกสภาอบต.
นายสายชน  รุ่มรวย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
alt
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นายสมชาย  เชื้อวงษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายเยื้อง  หนูน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายประชุม  เอราวรรณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายชินพัฒน์  พวงมาลี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นายระพิน  เสียงล้ำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
นายณรงค์  ทิมเพชร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นายนิยม  สมใจ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นายโกศล  ทองมี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายชูศรี  หนูน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นางนงเยาว์  หนูน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6


alt    alt   alt   alt